Tuesday, January 17, 2006

Rajasthan - Parting shots Part I


The first kids that I shot in Rajasthan, Jaipur


Waiter from Kerala. India Coffee House, Jaipur


Brhama Temple, Pushkar


Pushkar


Holy man, Pushkar


Jain Temple, Ajmer


Horse cart drivers, Ajmer


School Children, Udaipur


Market, Udaipur


Rickshaw decorations, Jodhpur

No comments: